ABOUT

DIGITAL OFFICE

LEAP FORWARD

สำนักดิจิทัล หรือ Digital Office จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อรองรับ Disruptive Technology ตามที่ กฟภ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2557 – 2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) เพื่อมุ่งสู่การเป็น องค์กรดิจิทัล (Digital Utility)

สำนักดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้ว่าการฯ ดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และพัฒนานวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและธุรกิจใหม่ขององค์กร เพื่อรองรับ Disruptive Technology ที่เกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้การผลักดันองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธิภาพ “สำนักดิจิทัล (Digital Office)” จึงเกิดขึ้น

DIGITAL OFFICE VISION

มุ่งมั่น สนับสนุน ผลักดัน สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน องค์กรสู่ Digital Utility ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

OUR STRATEGY

ยุทธศาสตร์การทำงานของเรา
เพื่อยกระดับ ปรับกระบวนงาน และนำเทคโนโลยีเข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

DIGITAL ROADMAP

ยกระดับการวางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น Digital Utility

DIGITAL PROCESS

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
ตาม Value Chain ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร

DATA DRIVEN

ยกระดับกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

DIGITAL SKILL

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

DIGITAL PRODUCT

มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

STRUCTURE

 โครงสร้างสำนักดิจิทัล

ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล

กองกลยุทธ์ดิจิทัล

กองบริหารจัดการข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล

กองออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

กองวางแผนและบริหารงานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

3C DIRECTION

หัวใจการทำงานของเรา

C1

CUSTOMER CENTRIC

ยึดผู้ใช้งานเป็นหลัก

เรามุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบริการงานด้านดิจิทัล โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบออกไป สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุด

C2

COLLABORATION

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น (Partners) เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงของ Partner เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถแก้ปัญหาให้แก่ end-users และ partners ในเวลาเดียวกัน

C3

CREATE VALUE

สร้างคุณค่า ต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

DIGITAL CULTURE

วัฒนธรรมการทำงานของเรา

มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนางานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยากพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและตรงใจผู้ใช้งาน

เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมที่จะปรับตัว และพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดเวลา

มีความหลงใหล กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าที่จะคิดว่าทุกอย่างทำได้ ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ

ประสานงานและทำงาน เป็นทีม เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จและมีประสิทธิภาพ

มีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นเจ้าของผลงาน ให้คุณค่าและความสำคัญของงาน

คิดเร็ว ทำเร็ว เรียนรู้เร็ว เพื่อให้องค์กรเติบโต และก้าวไปข้างหน้า แบบก้าวกระโดด

MANAGEMENT TEAM

ผู้บริหารของหน่วยงานเรา

OUR BRAND

ON POINT

จุด แสดงถึงการเริ่มต้นในการค้นหาปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ผ่านกระบวนการ Design Thinking โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (Human Centric)

LEAP WITH AGILITY

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และก้าวกระโดด โดยนำหลักการทำงานแบบ Agile มาประยุกต์ใช้จริง

d and 01

DIGITAL

o/ เปรียบเสมือนตัว d ซึ่งคืออักษรตัวแรกของคำว่า Digital และยังหมายถึง Binary Number 0 1 ของ Digital อีกด้วย จุดเริ่มต้นที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบก้าวกระโดด และการเติบโตที่ยั่งยืนของ PEA

HOME  |  ABOUT US  |  WHAT WE DO  |  OUR PRODUCT  |  NEWSROOM  |  CAREER  |  CONTACT US

Copyright © 2020 Digital Office (PEA). All Right Reserved.