นโยบายและการกำกับดูแล
1. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง สดท. ประจำปี 2564
2. ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน สดท. ประจำปี 2564
3.นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทศโนยีสารสนเทศและสื่อสาร
4.นโยบายเรื่องความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM
5.นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2562
7.นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส
8 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
9 นโยบายด้านนวัตกรรม
10 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
12 ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 2563


1.Balanced Scorecard สดท. ประจำปี 2564
 รายงานผล bsc เดือน xx
2.แผนปฏิบัติกา… สดท. ประจำปี 2564
 รายงาน… ไตรมาส 1
 รายงาน… ไตรมาส 2
3.แผน ผวก. ประจำปี 2564
 รายงานผล ผวก เดือน xx
4 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน สดท. ประจำปี 2564 (ปย.1, ปย.2, ภาคผนวก)
5. แผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน สดท. ประจำปี 2564
6. เล่มแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงานสายงาน สดท. ประจำปี 2564
7. เล่มแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงานสายงาน สดท. ประจำปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
 รายงานผลตามแผนยกระดับความผูกพัน
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2564)ช่องทางร้องเรียน/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการของ สดท.
2.คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภาย และกฟภ.โปร่งใส สดท.
3.คณะทำงาน green office ของ อาคาร 51
4.คณะทำงาน ระบบ SE-AM ของ สดท.
5.คณะทำงาน KM สดท.
6.คณะทำงานนวัฒกรรม สดท.
7.คณะทำงาน DTO กฟภ


1.รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
2.รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
3.รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564