การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ตามกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลอันนำมาซึ่งการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส่อย่างยั่งยืน

( Sustainable Transparency Reportingand Monitoring System : STRMS )

ปี 2564

โครงสร้างการบริหารจัดการของสำนักดิจิทัล

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

ผลการตรวจประเมิน

สตภ., ส่วนงานอื่นๆ คณะอนุกรรมการฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผลการดำเนินงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กิจกรรมการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ สดท.

เดือนกุมภาพันธ์

พนักงาน สดท. ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นของ กฟภ.ประจำปี 2564

เดือนเมษายน

ผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างของสายงาน เข้าร่วมรับฟังการ บรรยายในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ. ประจำปี 2564” พร้อมทั้งจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)