ภารกิจหลัก

สำนักดิจิทัล

สำนักดิจิทัล ร่วมมือ สร้างสรรค์ และ พัฒนานวัตกรรม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

สำนักดิจิทัล หรือ Digital Office จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อรองรับ Disruptive Technology ตามที่ กฟภ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2557 – 2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) เพื่อมุ่งสู่การเป็น องค์กรดิจิทัล (Digital Utility) สำนักดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้ว่าการฯ ดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และพัฒนานวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและธุรกิจใหม่ขององค์กร เพื่อรองรับ Disruptive Technology ที่เกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้การผลักดันองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธิภาพ “สำนักดิจิทัล (Digital Office)” จึงเกิดขึ้น

กองกลยุทธ์ดิจิทัล

 • จัดทำและบริหารจัดการแนวทางการกำกับและจัดการ พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
 • จัดทำ และทบทวนกระบวนการกำกับและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรนโยบายข้อตกลงกฏบัตรและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
 • จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกฟภ.ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและนโยบายต่างๆและถ่ายทอดสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 • วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ประโยชน์ที่ได้รับ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการด้านระบบไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
 • กำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม ประเมินผล ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามหลัก IT Governance
 • วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์วัดผลการ ดำเนินงานระดับองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

กองบริหารจัดการข้อมูล

1. พิจารณา กำหนด และวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาระบบ ดิจิทัลเพื่อให้ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

2. วิเคราะห์ภาพรวมและศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนวางแผนธุรกิจและกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่ดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล

3. สำรวจปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล รวมถึงออกแบบข้อมูลที่ต้องใช้ เพื่อวางแผนลำดับความสำคัญ และการ ประเมินผลในแต่ละระยะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

4. ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่ดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ

5. ติดตามแนวโน้มและความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งวิเคราะห์และ ประเมินผลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

6. บริหารจัดการ iHub Academy เพื่อพัฒนาบุคลากร (Upskill / Reskill) และShowcase ต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัล ขององค์กร ตลอดจน ถึงการเผยแพร่สู่ภายนอก

7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

1. วางแผนและจัดทำยุทธสาสตร์ข้อมูล

2. จัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูล

3. จัดทำและทบทวนนโยบายข้อมูล

4. กำหนดและบริหารจัดการนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. กำหนดแนวทางและบริหารจัดการกำกับดูแลข้อมูล

6. กำหนดแนวทางและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

7. สร้างความตระหนักและจริยะธรรมข้อมูล

กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

 • ออกแบบ User Experience และ User Interfaceหรือการออกแบบความต่อเนื่องและรูปลักษณ์บนหน้าจอที่ใช้ในการสื่อ สารต่อผู้ใช้งานข้อมูลที่นำเสนอตลอดจนรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสอดรับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาให้เกิดเป็นมาตรฐานกลางเพื่อตอบสนองต่อการ ใช้งานจริงของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • พัฒนาโปรแกรมหรือระบบสำหรับใช้ในการดำเนินงานประเมินและทดสอบโปรแกรมใหม่
 • วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเชิงดิจิทัลโดยใช้ข้อมูลจากฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล ในการวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทำแผนงานในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อหา Insight และแนวโน้มสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์ก