โครงสร้าง

ผังโครงสร้างองค์กรดิจิทัล

หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล

กองกลยุทธ์ดิจิทัล

กองบริหารจัดการข้อมูล

กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล