ที่ Digital Office เรามีความเชื่อว่า เมื่อทีมเห็นเป้าหมายเดียวกัน หลงไหลในสิ่งเดียวกัน และร่วมกันพัฒนาผลงานผ่านวัฒนธรรมการทำงานแบบเดียวกัน จะทำให้ผลงานที่ออกมามีความแตกต่าง โดดเด่น และบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราอย่างชัดเจน

DIGITAL CULTURE

วัฒนธรรมการทำงานของเรา

มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนางานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยากพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและตรงใจผู้ใช้งาน

เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมที่จะปรับตัว และพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดเวลา

มีความหลงใหล กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าที่จะคิดว่าทุกอย่างทำได้ ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ

ประสานงานและทำงาน เป็นทีม เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จและมีประสิทธิภาพ

มีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นเจ้าของผลงาน ให้คุณค่าและความสำคัญของงาน

คิดเร็ว ทำเร็ว เรียนรู้เร็ว เพื่อให้องค์กรเติบโต และก้าวไปข้างหน้า แบบก้าวกระโดด

JOIN OUR TEAM

CAREER

DEVELOPER

Front End & Back End

นักพัฒนาเว็บไซต์ ร่วมพัฒนาเว็บไซต์กับ UX/UI Designer เพื่อให้เว็บไซต์ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนของ Front-end developer และ ส่วนของ Back-end developer

DATA SCIENTIST

DATA

PEA เป็นองค์กรที่มีข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) การนำข้อมูลมาวิเคราะห์จึงเป็นเรื่องจำเป็น (Data is the new Oil) หน้าที่หลักของ Data Scientist คือ การจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Driven Organisation)

DIGITAL PRODUCT DESIGNER

UX/UI Designer

ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน User Experience ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยยึดหลักผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และออกแบบหน้าตา Web Application หรือ Mobile Application ให้ใช้งานง่าย ไม่สับสน และตอบสนองและสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน

BUSINESS ANALYST

BA

นักวิเคราะห์ธุรกิจ แก้ปัญหาให้กับองค์กรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับหรือมีอยู่ เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามปัญหาและเติบโตได้ ผ่านการประสานงานกับทั้งภายนอกและภายในองค์กร

HOME  |  ABOUT US  |  WHAT WE DO  |  OUR PRODUCT  |  NEWSROOM  |  CAREER  |  CONTACT US

Copyright © 2020 Digital Office (PEA). All Right Reserved.