วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

กฟภ.เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและ บริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

สดท. ทำอะไรบ้าง ?

มุ่งมั่น สนับสนุน ผลักดัน สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นสู่องค์กรแบบ Digital Utility ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดิจิทัลขององค์กร

โครงสร้างทีมพัฒนาแบบ Project-based

เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นตามความต้องการและทิศทางแนวโน้มทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หัวใจการทำงานแบบ 3C ภายใต้สำนักดิจิทัล

Customer Centric

ความต้องการของผู้ใช้งานต้องมาเป็นอันดับแรก

Collaboration

ทำงานร่วมกันกับเจ้าของโปรเจคเพื่อบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

Create Value

สร้างผลิตภัณฑ์ที่มอบคุณค่า ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

Digital Culture & Mindset ความคิดและวัฒนธรรมดิจิทัลของเรา

ยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงาน

ยกระดับการวางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น Digital Utility

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนงานตาม Value Chain ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร

ยกระดับกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ส่งเสริมและพัฒนายึดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาวจตุจักร กรุงเทพ 10900